Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Άρθρο 34 -Μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.

 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
                                                      Άρθρο 34
                    Μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.
1. Όλοι οι επιτυχόντες που είτε έλαβαν µέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 είτε έκαναν χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούµενων, της εισαγωγής τους, ετών και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τµήµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τεκµαίρουν δικαίωµα µεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τµήµα, εφόσον το ετήσιο κατά το έτος 2012 εισόδηµα του δυνητικά δικαιούχου και των µελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. Φ.151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄ βαθµού ή οι γονείς ή κηδεµόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγµένα συµπληρώσει οχτώ (8) µήνες ανεργίας εντός του έτους 2013, το ανωτέρω εισόδηµα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ κατά κεφαλήν και το, κατά τα ανωτέρω, δικαίωµα µεταφοράς θέσης αφορά και στους επιτυχόντες που έλαβαν µέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2009-2010.
2. Η κατά τα ανωτέρω µεταφορά της θέσης πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και επιτρέπεται µόνο από Πανεπιστήµιο σε Πανεπιστήµιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθµός των µεταφερόµενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθµού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τµήµα που εδρεύει στους ΝοµούςΑττικής και Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθµού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τµήµατα. Από τις διατιθέµενες θέσεις το 10% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής  χρονιάς 2009-2010, το 30% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2010-2011, το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2011-2012 και το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2012-2013.
3. Οι δικαιούχοι µεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για αντίστοιχα Τµήµατα έως δύο διαφορετικών Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι..
4. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τµήµα είναι µε σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:
α) Το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου και των µελών της οικογενείας του κατά το έτος 2012, κατά αύξουσα κατανοµή,
β) Ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄ βαθµού 
γ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου,που φοιτά σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑ.ΙΤ.Ε.),καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισµού διαφορετικής πόλης της µόνιµης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυµων τέκνων που συµµετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
δ) Ο δικαιούχος να είναι µέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, κατά τις κείµενες διατάξεις.
ε) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄βαθµού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.
στ) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυµάτων της τροµοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120).
ζ) Τα µόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
5. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη µεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της µεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
6. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, λαµβάνοντας υπόψιν τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τµηµάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόµενα επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπου αυτά υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη της Α.ΔΙ.Π. η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήµατος του Υπουργού.
7. Κατ’ εξαίρεση των όσων ανωτέρω, οι επιτυχόντες των αναφεροµένων στην παράγραφο 1 σχολικών ετών οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής µε την κατηγορία του 5%, δύνανται µε αίτησή τους να µεταφέρουν τη θέση τους σε όποιο Πανεπιστήµιο, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε ΤΕΙ, δηλώσουν. Οι θέσεις που θα καταληφθούν από τους ανήκοντες στην κατηγορία αυτή επιτυχόντες, δεν θα υπάγονται στα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και κατά συνέπεια οι επιτυχόντες αυτοί θα καταλάβουν θέσεις φοίτησης καθ’ υπέρβασιν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων θα καθορισθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
8. Φοιτητές που εισήχθησαν οποιαδήποτε σχολική χρονιά σε Α.Ε.Ι., και διαρκούσης της φοίτησής τους ασθένησαν οι ίδιοι από τις ασθένειες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794 (Α΄ 156) και η ασθένειά τους αυτή έχει διαπιστωθεί ιατρικά σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση Φ.151/19785/Β6/12.2.2013,δύνανται να µεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τµήµα του Πανεπιστηµίου, εάν τυγχάνουν πανεπιστηµιακοί φοιτητές ή του Τ.Ε.Ι. εάν φοιτούν σε Τ.Ε.Ι. που ευρίσκεται στην πόλη της µόνιµης κατοικίας των γονέων τους ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκεί Α.Ε.Ι., στην εγγύτερη πόλη αυτής.

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΥΑ για την κινητικότητα-διαθεσιμότητα των τριτεκνωνΜετα απο συναντήσεις με τα αρμόδια υπουργεια και συνεχείς πιέσεις της ΟΠΟΤΤΕ εχουμε την ΚΥΑ που αφορα την κινητικότητα-διαθεσιμότητα των τριτεκνων
Αρ. Φύλλου 2208               6 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/οικ. 24199 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων (άρθρο 91 του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του δέκατου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄).
2. Το αριθ. 119/2013 Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α΄).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία
για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων.
Άρθρο 2
Κριτήρια για τη μετάταξη/μεταφορά Oι τρίτεκνοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας δυνάμει των άρθρων 80, 82 και 93 του Ν. 4172/2013, καθώς και όσοι πρόκειται να τεθούν εφεξής δυνάμει των άρθρων 81 και 90 του ιδίου νόμου μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα τους ετησίως, ανέρχεται σε 45.000 ευρώ, όπως  προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το τρέχον (ή ελλείψει αυτού, για το προηγούμενο) οικονομικό έτος.

Άρθρο 3

Διαδικασία για τη μετάταξη/μεταφορά
Η διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων είναι η οριζόμενη στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/ οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β΄) υπουργικής απόφασης.
Οι αιτούντες τη μετάταξη ή μεταφορά τους τρίτεκνοι υπάλληλοι εγγράφονται κατά σειρά προτεραιότητας
σε διακριτό πίνακα κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη  συνολική μοριοδότησή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια
της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/

Β΄) υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 4
Παράρτημα
Το προσαρτώμενο στην παρούσα απόφαση Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος       Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία  αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων
για την εφαρμογή του δέκατου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄).
Την ιδιότητα του τρίτεκνου αποκτούν (άρθρο 3  Ν. 3454/2006) γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική  μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή  διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων  ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής  και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα  εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις  και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο)  έτος της ηλικίας τους.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με  οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα  των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή 
 αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής  και  Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
υπαλλήλου πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
2) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
3) Τα από το γάμο αυτό τέκνα.
4) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της  συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται  αναλυτικά.
5) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.
6) Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
7) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
β) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας
και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω
αναπηρία.

γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας τέκνου, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού
ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών.

δ) Σε περίπτωση που τέκνο διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.

ε) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή
της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο
γονέας πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει  αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια
των ως άνω τέκνων.
στ) Στην περίπτωση των ενήλικων άγαμων τέκνων:− άνω των 18 και μέχρι 20 ετών που δε σπουδάζουν,
απαιτείται βεβαίωση του ΟΑΕΔ, υπογεγραμμένη από  τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του, ότι το
τέκνο είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. − που σπουδάζουν για 2 χρόνια μετά το πέρας των
σπουδών τους και μέχρι 27 ετών, απαιτείται βεβαίωση της σχολής και βεβαίωση του ΟΑΕΔ, υπογεγραμμένη
από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του, ότι κατά την ημερομηνία θέσης σε διαθεσιμότητα του
υπαλλήλου, το τέκνο ήταν εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Σημειώνεται ότι οι ως οι άνω προϋποθέσεις θα πρέπει  να συντρέχουν κατά την ημερομηνία που ο υπάλληλος
υποβάλει αίτηση−υπεύθυνη δήλωση προτίμησης φορέων υποδοχής για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή
μεταφορά του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως. 
                                                                                                             Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2013

                                                                                                                                             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                 1.       ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣΣυνάντηση με το Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείο Μεταρρύθμισης κ. Κ. Παπαδόπουλο, προκειμένου να συζητήσουν για άλλη μια φορά τα θέματα που αφορούν στους τρίτεκνους. Στη συνάντηση πήραν μέρος  ο Πρόεδρος  και ο Ταμίας της ΟΠΟΤΤΕ, κ. Μ. Αχλαδιανάκης και κ. Β. Δήμος.αντίστοιχα.

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ SPRIDER


ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ   ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ   ΜΕ ΤΗΝ  ΚΑΡΤΑ   ΜΕΛΟΥΣ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ    ΜΑΣ   ΑΠΟ  1-9-2013   ΜΕΧΡΙ 31-12-2013

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ 1ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 


-ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Το Σάββατο 31 Αυγούστου, από μέλη του Δ.Σ,.  έγιναν προετοιμασίες για τις εκλογές του Οκτωβρίου. Αυτές αφορούσαν σε έλεγχο των φακέλων των συλλόγων, οργανωτικά θέματα   και άλλα.

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε το προγραμματισμένο Δ.Σ. το οποίο ξεκίνησε με την έγκριση ένταξης του συλλόγου  Ν. Λάρισας και του συλλόγου Αιτωλικού και Περιχώρων.
Επίσης, έγινε ενημέρωση για τους συλλόγους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον –και είναι αρκετοί για ένταξη στην Ομοσπονδία.
Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση για τις συναντήσεις στα υπουργεία και προγραμματίστηκαν οι επόμενες. Βασικοί στόχοι, η στήριξη όσων τρίτεκνων που βρίσκονται σε κινητικότητα, τα θέματα του Υπουργείου Παιδείας, Κοινωνικός Τουρισμός, εισαγωγή σε σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, θέματα του Υπουργείου Εργασίας και άλλα.
Βασικό θέμα έπειτα ήταν η προετοιμασία των εκλογών και ακολούθησαν αρκετά θέματα, πράγμα που οδήγησε σε πολύωρη συνεδρίαση.
Η ΟΠΟΤΤΕ καλωσορίζει τα νέα μέλη της και θεωρεί πως μέχρι τις εκλογές θα έχουν ενταχθεί και άλλοι σύλλογοι, έτσι ώστε να υπάρχει δυναμικό μαζικό τριτεκνικό κίνημα