Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ   Ν.  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 
Ενημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου μας,    ότι   η λειτουργία  του γραφείου  μας   για τη Θερινή  περίοδο θα   είναι :
Από 1ης έως  31ης    ΙΟΥΛΙΟΥ      2016
κάθε   ΤΡΙΤΗ  ώρα 09.00  έως  11.00
Από  1ης   έως 31ης  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  θα είναι
                          ΚΛΕΙΣΤΟ
           ΚΑΛΟ     ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 Για  έκτακτη  ανάγκη   κιν.  6978856424    Δήμος   Βασίλης         

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΕΣ -ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΜΟΡΙΑ -ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Στην προσπάθεια της ΟΠΟΤΤΕ για να ενημερωθούν οι σύλλογοι και κατ΄επέκταση όλοι οι τρίτεκνοι επικοινώνησε και σήμερα με το Υπουργείο Παιδείας για να επιβεβαιωθούν τα όσα γνωρίζουμε. 
Εξάλλου το Δ.Σ στις συναντήσεις του με τον Υπουργό κ. Φίλη αλλά στη δεύτερη συνάντηση με το Δ/ντή του γραφείου του κ. Δημητρακόπουλο έθεσε το θέμα αλλαγής στη μοριοδότηση, προκειμένου να μοριοδοτηθούν ακόμα περισσότερο όσοι επιθυμούν να μεττεγραφούν και δη οι τρίτεκνοι.
Ο Υπουργός και η Αναπληρωτής Υπουργός έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να αλλάξει ο νόμος και παρακα΄τω σημειώνουμε δηλώσεις της  κ. Σίας Αναγνωστοπούλου, σε αυτό το πνέυμα.

*ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΕΙΧΑΝ ΙΣΧΥΑΝ ΠΕΡΥΣΙ (ΑΡΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4332/2015
Αίτηση για μετεγγραφή, σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο, δύνανται να υποβάλουν οι φοιτητές των A.E.I., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που έχουν εγγραφεί στα Τμήματα / Σχολές σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις εισαγωγής. Ο αριθμός των μετεγγραφόμενων ισούται με το 15 % του συνολικού αριθμού των εισακτέων των ανωτέρω κατηγοριών κατά το έτος 2015-16 ανά Σχολή ή Τμήμα, όπως αυτό ορίστηκε στις οικείες Σχολές ή Τμήματα, εκτός από την περίπτωση που οι Σχολές ή τα Τμήματα έχουν εισηγηθεί μεγαλύτερο του ανωτέρω ποσοστό. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα ΑΕΙ των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
Δεν εμπίπτουν στο ως άνω ποσοστό θέσεων:
Ι. Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α΄ 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του.
ΙΙ. Φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιουμένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) Κ.Υ.Α. παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών.
Οι φοιτητές που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη, που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α.
Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα ή Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α. και εφόσον το Ίδρυμα υποδοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ.

Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής:
α) οι φοιτητές, στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής κατά τα προηγούμενα της έναρξης ισχύος του Ν. 4332/2015 (Α΄76) ακαδημαϊκά έτη, εφόσον αιτούνται εκ νέου μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής.
Σημείωση: Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί με εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου(ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄ Μαΐου – Ιουνίου εκάστου σχολικού έτους, είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή με το 10%) εκ νέου σε Σχολή ή Τμήμα διαφορετικό από αυτό, στο οποίο τους χορηγήθηκε κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη μετεγγραφή, δύνανται να αιτηθούν μετεγγραφή.
β) Φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
γ) Φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για τους οποίους η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων με επιπλέον αυτών καθορισμένο ποσοστό, και συγκεκριμένα:
(i) Tέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού
(ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς
(iii) Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
(iv)Υπότροφοι Αλλοδαποί- Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.
(v) Υπότροφοι Ομογενείς
(vi) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(vii) Υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δ.Ε του νομού Κεφαλληνίας, οι οποίοι εισήχθησαν στη Σχολή ή το Τμήμα, που είναι εγγεγραμμένοι κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-15 και 2015-16 με το επιπλέον ποσοστό, που προβλέπεται.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Δικαίωμα μετεγγραφής χορηγείται στους αιτούντες κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων, που σωρεύουν από τα κάτωθι κριτήρια:
α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του, για το φορολογικό έτος 2014, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 5)
β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του, το φορολογικό έτος 2014, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 4)
γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του, το φορολογικό έτος 2014, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων 9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 3).
Κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται.
Προκειμένου ο αιτών να μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω για το εισόδημά του τρέχοντος οικονομικού έτους, δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτησή του το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τόσο του ιδίου όσο και των γονέων του. Τα ανωτέρω στοιχεία (ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) δηλώνονται από τον αιτούντα και στην περίπτωση που είτε ο ίδιος είτε οι γονείς αυτού δεν υπόκεινται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος εφόσον υφίσταται και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των γονέων του, όπως ορίζεται ανωτέρω, το οποίο προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2014. Η φορολογική δήλωση και κάθε τροποποίηση αυτής πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων μετεγγραφής.
δ) Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. (Μόρια 3)
ε) Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. (Μόρια 2)
στ) Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας. (Μόριο 1)
ζ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα. (Μόριο 1)
η) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο άγαμης μητέρας. (Μόριο 1)
θ) Ο δικαιούχος έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις. (Μόριο 1)
Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει περισσότερους του ενός αδελφούς/ες με την ιδιότητα του φοιτητή λαμβάνει ένα (1) μόριο συνολικά, ομοίως στην περίπτωση που συμπίπτει η ιδιότητα του αδελφού/αδελφής φοιτητή προπτυχιακού κύκλου σπουδών και του πολύδυμου αδελφού στο ίδιο πρόσωπο, ο αιτών λαμβάνει ένα (1) μόριο για τα κριτήρια αυτά.
Στις ως άνω περιπτώσεις, μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για τη μετεγγραφή έχει ο τόπος, που δεν είναι η πόλη της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.
ι) Ο δικαιούχος μετεγγραφής έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. (Μόριο 1)
Ο αιτών λαμβάνει το ανωτέρω οριζόμενο ένα (1) μόριο, ανεξαρτήτως του αριθμού των ατόμων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις.
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι νοούνται ως:
• Πολύδυμα τέκνα: τα τέκνα που γεννήθηκαν ύστερα από πολύδυμη κύηση (δίδυμα, τρίδυμα κ.ο.κ. αδέλφια).
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση εγγάμου φοιτητή του ιδίου του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος την μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα – όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω – και των δύο γονέων, εκτός εάν έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια στον ένα γονέα, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνου αυτού. Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός και από τους δύο γονείς υπολογίζεται το εισόδημα του έχοντος την επιμέλεια, στην φορολογική δήλωση του οποίου εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος,
• Μέλη της οικογένειας: Ο επιτυχών που αιτείται την μετεγγραφή του και όσοι άλλοι εμφανίζονται στην φορολογική δήλωση τρέχοντος έτους των γονέων του, για τους οποίους υπολογίστηκε εισόδημα, ως προστατευόμενα μέλη καθώς και οι υπόχρεοι στην υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση που ο επιτυχών είναι έγγαμος, υπολογίζονται ως μέλη της οικογένειάς του ο/η σύζυγος καθώς και τα τέκνα που αυτός είχε δηλώσει.
• Κατά κεφαλήν εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος όπως ορίστηκε ανωτέρω με το συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος.
• Μόρια εισαγωγής: τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις. Προκειμένου για επιτυχόντες που βαθμολογήθηκαν με διαφορετική κλίμακα, όπως οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Ομάδας Α, τα μόριά τους υπολογίζονται με αριθμητική αναγωγή σε ενιαία κλίμακα με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή αντιστοίχως 22.000 ή 24.000 αν πρόκειται για Σχολή/Τμήμα με ειδικό μάθημα/μαθήματα.
• Πόλη: το πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους Δήμους κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης, το κάθε ένα εκ των οποίων νοείται ως μία πόλη.
Η  κ. Σία Αναγνωστοπούλου σε δηλώσεις της σχετικά με τις μεττεγραφές αναφέρει την πρόθεση του Υπουργείου να αλλάξουν κάποια πράγματα:

“ Σκοπεύουμε να νομοθετήσουμε στη βάση της εμπειρίας που αποκομίσαμε από τις μετεγγραφές φέτος.
Όσο η χώρα είναι σε κατάσταση «πολέμου», κάθε νέος πρέπει να έχει το δικαίωμα να σπουδάσει.
Αυτό σημαίνει ότι λάβαμε και θα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τον σεβασμό του νόμου, σταθμίζοντας όμως δύο εξίσου προστατευόμενα έννομα αγαθά.
Πρώτον, την εξασφάλιση της εν τοις πράγμασι δυνατότητας φοίτησης των νέων ανθρώπων στις συνθήκες της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης.
Δεύτερον, τη διασφάλιση απρόσκοπτης και ομαλής λειτουργίας των ΑΕΙ και τη διατήρηση της ισορροπίας του ακαδημαϊκού χάρτη έτσι ώστε να μην αποψιλώνονται τα περιφερειακά ιδρύματα.”.
Η ΟΠΟΤΤΕ παρακολουθεί το θέμα  των μεττεγραφών και θα ενημερώνει τους συλλόγους.

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΡΕΛΑ

Το Σάββατο 11/06/2016 ο Σύλλογος Τριτέκνων Ν. Ξάνθης ο Άγιος Στυλιανός προγραμμάτισε ραντεβού με την Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου, κατά την επίσκεψή της στην Ξάνθη.
Η κ. Φωτίου δεν συναντήθηκε με το Δ.Σ. Τριτέκνων του Συλλόγου λόγου φόρτου συναντήσεων. Η συνάντηση έγινε με τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας κ.Δημήτριο Καρέλα.
Στην συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Ξάνθης, μέλη του Δ.Σ Έβρου και το μέλος του Δ.Σ της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε Χρήστος  Γιαννιός. Συζητήθηκαν η μη συμμετοχή των Τριτέκνων στην δωρεάν διανομή αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών.
Η συμμετοχή των Τριτέκνων στο πρόγραμμα Τ.Ε.Β.Α και για την κάρτα σίτισης. Ο Γενικός απάντησε ότι στα οπωροκηπευτικά δεν συμμετέχουν οι Τρίτεκνοι διότι οι ποσότητες είναι περιορισμένες, και ότι έπρεπε να βάλουν κόφτη σε κάποια Κοινωνική ομάδα, και ότι οι Τρίτεκνοι θα ήτανε ελάχιστοι.
Για  το πρόγραμμα της Επισιτιστικής και για την κάρτα Σίτισης είπε ότι θα αντικατασταθούν με ένα νέο πρόγραμμα από το Υπουργείο και ότι αυτά τα προγράμματα δεν είναι για Κοινωνικές κατηγορίες Τριτέκνων ,Πολυτέκνων , αλλά απευθύνεται σε άτομα ή οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Μέσα εκεί θα ενταχθούν οικογένειες με ένα, δύο, τρία, τέσσερα παιδιά και ότι τα Εισοδηματικά κριτήρια δεν μπορούν να αλλάξουν.
Μας υποσχέθηκε ότι θα μεταφέρει στην Υπουργό κ. Θεανώ Φωτίου τα θέματα τα οποία συζητήσαμε.

ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν.Δ κ. ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ

Tην Παρασκευή 10/06/2016 το μέλος του Δ.Σ. της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. Χρήστος Γιαννιός συναντήθηκε στην Ξάνθη με τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Ν.Δ  κ. Μάκη Βορίδη. Συντονιστή των Ομάδων Διαρκούς Επιτροπής, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.
Στην συνάντηση αυτή του επιδόθηκαν επιστολές με τις οποίες η Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. είχε αλληλογραφήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα με Υπουργούς της Κυβέρνησης.
Ο λόγος της επίδοσης είναι η Αξιωματική Αντιπολίτευση να καταθέσει  επερώτηση στη Βουλή για αυτά τα συγκεκριμένα θέματα.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
1)Προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αριστείδη Μπαλτά για την κάρτα Πολιτισμού.
Αθήνα 17/03/2016 αριθ.Πρωτ.17
2)Προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο δωρεάν διανομή αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών .
3)Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο Τόσκα.
Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε Πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις.
Αθήνα 20/05/2016 αριθ.Πρωτ.37
4)Προς Υπουργό Παιδείας κ. Νικόλαο Φίλη.
  α)Εγγραφές προνηπίων σε Δημόσια Νηπιαγωγεία
  β)Εγγραφές βρεφών -νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Οργανισμού
  γ)Προγραμματισμός λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των  Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το Σχολικό έτος 2016-2017.
Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και ο  πρώην Υπουργός και Βουλευτής υποσχέθηκε ότι θα τα μεταφέρει στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην Κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ και στην Βουλή.

ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Από την επίσκεψη στην Καρδίτσα του αδελφοποιημένου συλλόγου Λεμεσού.
    Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Ο. Λεμεσού φιλοξένησε ο σύλλογος Τριτέκνων ν. Καρδίτσας από 1 έως 6 Ιουνίου,  ως ανταπόδοση της επίσκεψης – φιλοξενίας που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στη Λεμεσό.
                                               Με τον θεματικό Αντιπ/ρχη  κ. Νούσιο
    Οι Λεμεσιανοί συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το εκπληκτικό περιβάλλον της περιοχής, να γευτούν τις τοπικές σπεσιαλιτέ και να επισκεφτούν αρχές του νομού.
                                        Με το δήμαρχο Καρδίτσας κ. Αλεξάκο
     Ειδικότερα κατά χρονολογική σειρά επισκεφτήκαμε τον Αντιπεριφερειάρχη ν. Καρδίτσας κ. Νούσιο, τον δήμαρχο Καρδίτσας κ. Αλεξάκο, τον μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος κ.κ. Τιμόθεο και την ένωση πολιτιστικών Συλλόγων. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το αρχαιολογικό μουσείο και την Πινακοθήκη.
Με τον σεβ. Μητροπολίτη κ.κ. Τιμόθεο
   Την επόμενη μέρα συναντηθήκαμε με τον δήμαρχο Σοφάδων κ. Σκάρλο και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του πεσόντα ήρωα το 1974 στην Κύπρο Υπολοχαγού Τσουκνίδα.
Με τον δήμαρχο Σοφάδων κ, Σκάρλο
Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την λίμνη Σμοκόβου και το εκπληκτικό χωριό Ρεντίνα (την πριγκίπισσα των Αγράφων όπως ονομάζεται), την ιερά μονή κοιμήσεως της Θεοτόκου και καταλήξαμε στα Ιαματικά λουτρά Σμοκόβου
     Το Σάββατο 4/6 οι αντιπροσωπείες επισκέφτηκαν την ιερά μονή Κορώνης και ακολούθως πραγματοποίησαν το γύρο της λίμνης Πλαστήρα όπου το έλατο ακουμπά στα κρυστάλλινα νερά της πανέμορφης λίμνης με τα συνεχόμενα φιόρδ. Τέλος την Κυριακή το πρωί ξεναγήθηκαν σε ιερές μονές των Μετεώρων και το απόγευμα στο κονάκι του Προδρόμου, όπου και γεύτηκαν πολλές ποικιλίες τοπικής  παραδοσιακής χωριάτικης πίττας, ενώ το βράδυ έγινε ο αποχαιρετιστήριος δείπνος. Υπήρξαν ανταλλαγές δώρων και αναμνηστικών  και η αμοιβαία υπόσχεση ότι η αδελφοποίηση θα στεριώνει συνεχώς.
    Θα πρέπει να τονιστεί ότι στο τέλος του μήνα πέντε παιδιά τρίτεκνων της Καρδίτσας θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις του συλλόγου της Λεμεσού.

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ -ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ


Μετά τη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για κατάργηση της δωρεάν εισόδου στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους των κατόχων Κάρτας Πολιτισμού, υπήρξε άμεση και αποφασιστική αντίδραση της ΟΠΟΤΤΕ η οποία απέστειλε έγγραφο στον Υπουργό και έκανε επαφές με βουλευτές, προκειμένου να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση των τρίτεκνων. Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν δημοσιεύματα σχετικά με το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα το dikaiologitika.gr γράφει:
" Οι κάτοχοι Κάρτας Πολιτισμού δεν συμπεριλαμβάνονται σε όσους απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου καθώς η έκδοση της σχετικής Κάρτας καταργείται. Με το ως άνω έγγραφο διευκρινίζεται ότι οι Κάρτες Πολιτισμού που έχουν ήδη εκδοθεί θα ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Σε ότι αφορά στους δημοσιογράφους και τους γονείς πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, σημειώνουμε ότι έχει ήδη προωθηθεί προς υπογραφή η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη της δημοσιογραφικής του ταυτότητας, ενώ για τους γονείς πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών η σχετική απαλλαγή ισχύει ισοβίως.''
Η ΟΠΟΤΤΕ για άλλη μια φορά με την έγκαιρη και εμπεριστατωμένη παρέμβασή της κατάφερε να φέρει ή τουλάχιστον να πείσει για το δίκαιο του θέματος, τους υπεύθυνους -βλέπε Υπουργό- πως δεν πρέπει να αγνοούνται οι χιλιάδες τρίτεκνοι της χώρας. Παρακάτω η επιστολή, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: 


'' ΘΕΜΑ  :  ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ:  . ΦΕΚ 2916 τεύχος Β/31-12-2015
 Κύριε Υπουργέ,
 μετά την ψήφιση του νόμου για την κατάργηση της κάρτας πολιτισμού και τις καινούργιες   διατάξεις που θα ισχύουν από εδώ και στο εξής για διάφορες κατηγορίες  όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι. ΑμεΑ κλπ  για την ελεύθερη είσοδο τους στους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία  κλπ.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την διάκριση που γίνεται μεταξύ των τρίτεκνων
οικογενειών και των πολύτεκνων σε σχέση με τα όρια ηλικίας και με το  πάσο για την είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους.
Με  το παράλληλο πρόγραμμα  έγινε εξομοίωση τριτέκνων και πολυτέκνων στις προσλήψεις, θεωρούμε  ότι για  την είσοδο μας στα μουσεία   δεν πρέπει να γίνεται  διάκριση.
 Κύριε Υπουργέ 
ζητάμε να ισχύουν τα ίδια ηλικιακά όρια και το πάσο (το οποίο υπάρχει και στις τρίτεκνες οικογένειες θεωρημένο για κάθε χρόνο) όπως ακριβώς ισχύουν  για τις πολύτεκνες οικογένειες.
Πιστεύουμε ότι θα αλλάξετε αυτή την άδικη διάκριση. 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.''

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Στην τελική φάση βρίσκονται οι προετοιμασίες για την ΗΜΕΡΙΔΑ στο Βόλο και συνολικά για το τριήμερο εκδηλώσεων του συλλόγου Μαγνησίας ΆΡΓΩ΄ και της Ομοσπονδίας.
Πολλοί τρίτεκνοι θα εκπροσωπήσουν τους συλλόγους από όλη την Ελλάδα.

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Μετά την επιστολή διαμαρτυρίας από την ΟΠΟΤΤΕ για το θέμα της εξαίρεσης των τρίτεκνων στη διανομή φρούτων και οπωροκηπευτικών, το θέμα έφτασε και στο Ευρωκοινοβούλιο από τον Ευρωβουλευτή  Επαμεινώντα Μαριά.
Ακολουθεί το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από το γραφείο του: