Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1478                        14 Ιουλίου 2015


ΑΡΙΘ. Δ 23/28477/1793 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»  που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
15. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών: 1125/27−03−2015, 2628/19−03−2015, 1103/21−04−2015, 2488/8−04−2015, 185/3−04−2015, 1794/17−04−2015, 29983/1010/10−06−2015, 4852/ 1442/13−05−2015, 3413/22−05−2015, 2754/29−04−2015, 177/ 6−04−2015, 649/12−03−2015, 1077/16−03−2015, 110861/224/ 27−03−2015, 7844/10−02−2015, 445/12−03−2015.
16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4812/19−6−2015 απόφαση γνωμοδότησης του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α. με θέμα: «Κοινοποίηση απόφασης σχετικής με την Ειδική πιστοποίηση, 17 Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας», αποφασίζουμε:
Α. Την Πιστοποίηση, των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
1. Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν. Ξάνθης με διακριτικό τίτλο «Η ΣΤΗΡΙΞΗ», με έδρα στην Ξάνθη.
2. Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ με διακριτικό τίτλο ΣΑΗΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, με έδρα στον Χολαργό.
3. Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Ν. Χανίων με διακριτικό τίτλο Τρίτεκνοι Χανίων, με έδρα στα Χανιά
4. Σύλλογος Τριτέκνων Περιστερίου, με έδρα στο Περιστέρι.
8. Σύλλογος Γονέων Με Τρία Παιδιά Ν. Πρέβεζας με διακριτικό τίτλο Τρίτεκνοι Πρέβεζας, με έδρα στην Πρέβεζα.

10. Σύλλογος Τριτέκνων Επαρχίας Φαρσάλων, με έδρα στα Φάρσαλα.
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                                                Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015
                                                                                         Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                                           ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ